מוסר מראש הישיבה שליט"א


הגאון רבי חיים מוולוזי'ן זצ"ל אמר לתלמידיו,כי גם איש שמלאכתו חליצת נעליים ומתגורר בבית המרחץ לשומרו, גם הוא עלול להתגאות,ולאו דוקא אדם שגר בחדר מרווח.כלומר, כל דבר עלול להביא את האדם לידי גאווה, והדרך להמלט ממנה היא אך ורק על ידי תיקון המידות. ולתיקון המידות מגיעים על ידי לימוד המוסר,וכמו שכתב בספר "יסוד ושורש העבודה":חיוב על האדם ללמוד בספרי היראים ועל ידם יבוא האדם למדרגת החסידות בכל עניני עבודת השם,וגם למידות ישרות ומנהגים ישרים שנמצא בספרי יראים.וגם האר"י ז"ל מזהיר מאד לאדם שילמד בכל יום ספרי יראה ומוסר,ולא יעדר אף יום אחד מלימוד זה. וניתן ללמוד ממעשה שהובא בתפארת ישראל על המשניות (סוף קידושין) עד כמה גדול וחשוב לימוד המוסר ותיקון המידות:כשהוציא משה רבינו את ישראל ממצרים,העמים תמהו מאוד על זה האיש משה,כי על ידו נעשו כל הגבורות והנפלאות האלו ולכן התעורר מלך ערבי אחד,לשלוח צייר מובחר לצייר את דמותו של משה,ולהביאה אליו. וילך הצייר ויצייר תמונתו,ויביאה לפני המלך. ויאסוף המלך את חכמיו,ויאמר להם שיסתכלו על התמונה ויאמרו לו מה הם תכונותיו וטבעיו של האיש משה על פי חכמת הפרצוף אשר הם יודעים.אמרו לו חכמיו: אם נשפוט על פי ציור קלסתר פניו של האיש הזה,נאמר לאדונינו המלך כי איש זה הוא רע מעללים,ובעל גאווה וחומד ממון,ויש לו חסרונות רבות מאוד. ויקצוף המלך מאוד ויאמר:והרי בכל העולם יצא שמו של האיש,שהוא אדם גדול עד מאוד,וכעת אתם אומרים עליו שהוא איש רע מעללים וכו'.הצייר והחכמים נחרדו מאוד,וכל אחד החל להאשים את השני,הצייר אמר:אני ציירתיו כהוגן, והחכמים שגו בידיעתם.והחכמים אמרו,שהצייר לא צייר את דמותו של משה כהוגן.ומאחר שהמלך נכסף לדעת מי משניהם צודק,נסע בעצמו לתוך מחנה ישראל כדי לראות את דמותו של משה. והנה בבואו,ראה את דמותו של משה מרחוק,וימהר ויקח את הציור והביט בו,וראה שהוא ממש כמו דמותו של משה,והצייר קלע בידיוק אל השערה.מיד הלך לפני משה ויכרע וישתחוה לו,ויספר לו את כל הדברים אשר קרו עימו. ויען משה ויאמר:גם הצייר וגם חכמיך נפלאים הם בידיעתם וחכמתם,אולם דע לך,לא אבוש לומר לך,כי כל החסרונות אשר אמרו עלי חכמיך,כולם קשורים בי בטבע,ואפשר שיש בי עוד דברים גרועים יותר ממה שאמרו,אולם אני בכח אמיץ התחזקתי ורדיתי וכבשתי אותם,עד אשר קניתי לי היפוכם לטבע שני,ולכן ובעבור זה התכבדתי בשמים ממעל ובארץ מתחת. ומוכח ממעשה זה שגם משה רבינו,אשר היו בו תכונות רעות ומגונות,אף על פי כן עבד על עצמו עבודה תמידית בכל כוחו,עד אשר זכה להיות עניו יותר מכל האדם אשר על פני האדמה.ועל כן חובה על כל אחד מאיתנו ללמוד מוסר מידי יום ביומו,כדי שנוכל לתקן את מידותינו כראוי,ולעשות בכך נחת ליוצרנו! (ר' מיכאל סבן -פרי תואר מרחשוון תשע"ה).