מוסר מראש הישיבה שליט"א


פגש פעם הגאון רבי אברהם יפה'ן זצ"ל, ראש רשת ישיבות נובהרדוק, ברב קשיש, משרידי הדור הקודם, שלמד בשעתו בישיבת וולוז'ין, אם הישיבות. וסח לו, שעודו זוכר את ביקורו של הגאון הצדיק רבי איצלה בלאזר זצ"ל, רבה של פטרבורג הבירה ומגדולי תלמידי הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל, מייסד תנועת המוסר. זוכר הוא שכיבדוהו לשאת דברים בפני בני הישיבה ודרשתו הקצרה הדהימה כל כך, שנשארה חרותה בזכרונו עשרות שנים! וכך אמר: וולוז'ין עיירה קטנה היא, שחייה מתנהלים על מי מנוחות. אבל אני כיהנתי כרב בפטרבורג הבירה. אם אחד מכם ייקלע למטרופולין, ישתאה למראה השוטרים הרבים הניצבים בכל קרן רחוב. תושבי הכרך הגדול ממהרים בחיפזון, רצים איש לעסקיו למסחרו. היחידים החובקים ידיים, מתנהלים לאיטם ומטיילים להנאתם, הם השוטרים. והיה כי ישאל: "מדוע אין הם עובדים?" יענוהו: "אדרבה, זו עבודתם!" יתמה: "מי המטורף המוכן להעניק משכורת עבור אפס מעש?!" ישיבוהו: "אתה האיש. שכן השוטרים מקבלים משכורתם מקופת הציבור, מהמיסים שאתה משלם"... מיד יכעס ויקצוף: "מי צריך אותם, למי הם נחוצים! יש לפטרם, ולחסוך בכך הון רב!" אך מובן שכעסו אינו מוצדק. שכן גם אם הוא אזרח הגון וישר דרך, שמעודו לא גנב ולא גזל. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ורוצה בטובתם. אבל חייב הוא להבין שיש בחברה גם גנבים ושודדים, ואף ליסטים ורוצחים. יש מחרחרי ריב ומלבי מהומות, ואלמלא השוטרים – היו מערערים את סדרי החיים, גונבים וחומסים ופורעים פרעות. וכבר אמרו רבותינו: "הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה של מלכות – איש את רעהו חיים בלעו". מאחר וכך – הוסיף ושאל בניגון של קושיא – הן יש מקום לשאלה ולתמיהה: מדוע זקוקים למשגיח... בישיבה?! הרי בישיבה כולם אהובים וברורים, כולם רוצים ללמוד ולהתעלות, מדוע יש בה צורך במשגיח?... כך שאל – וירד מן הבימה, מותיר את השאלה לנסר בחלל... היש פלא בכך שדרשה זו הותירה את רישומה ונזכרה עשרות שנים?! ובאמת, מה התשובה? התשובה היא – אמר רבי אברהם יפה'ן זצ"ל – שההנחה הייתה שגויה. השוטרים לא נועדו להרתיע את הגנבים. עליהם הם רק מקשים את החיים. ועובדה היא, שהגניבות לא פסקו. האמת היא שהשוטרים נועדו להרתיע אנשים ישרים לבל יתפתו לשלוח יד בממון חבריהם, ולא יצטרפו אל הגנבים. להשפיע על יצרם לבל יעמידם במבחן! וכאותו פיתגם ידוע שאת הדלת אין נועלים מפני הגנבים – הללו יודעים לפרוץ גם דלתות נעולות! את הדלת נועלים כדי שלא להעמיד במבחן אנשים הגונים... לפיכך יובן מדוע גם בישיבה הקדושה, בה כולם אהובים וברורים, ורוצים ללמוד ולהתעלות, יש צורך במשגיח שיפקח שהרצונות יתממשו וההתמדה אכן תשרור. כי בישיבה בה אין רוצים ללמוד – משגיח לא יעזור...